5-7 october, 2021

Chizhovka Arena, Tashkentskaya str., 19, Minsk