6-8 october, 2020

Chizhovka Arena, Tashkentskaya str., 19, Minsk