2-4 october, 2019

Minsk, Belarus, Tashkentskaya, 19, Chizhovka-Arena